Välkommen till

SD Strömstad

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Respekt för skattebetalarnas pengar

Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Ekonomin skall redovisas på ett lättillgängligt, öppet och på ett lättbegripligt sätt. Vi tror att med fler ögon blir varje beslutsfattare påmind om vems pengarna egentligen tillhör, och att varje skattebetalare har rätt att få ut mesta möjliga välfärd för varje skattekrona. Kärnverksamheten, vård, skola och omsorg skall prioriteras. Man skall vara varsam med skattebetalarnas pengar. Inga fler projekt där man skall ”gå i bräschen”, stå i första rummet eller sätta kommunen på kartan. Sådant drar oftast med sig stora kostnader. För en liten kommun med begränsade resurser skall väl beprövade och fungerande metoder prioriteras. Se vad andra kommuner lyckats med eller för den delen misslyckats med.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vård och omsorg

Sverigedemokraterna anser att de äldre som under hela sina liv strävat och slitit för att bygga upp dagens välfärd har rätt att få ett tryggt och meningsfullt liv även som äldre. Inga äldre får utsättas för ofrivillig social isolering, på grund av brister i omsorgen. Alla ska kunna åldras i trygghet med värdighet och respekt. Friskvård och tid för aktiviteter är viktiga parameter för att de äldre ska känna tillfredställelse och aptit på vardagen. Vi bejakar valfriheten för de äldre i det perspektiv att kommunen ska bistå dels de grupper som vill bo kvar hemma och dels de som vill erhålla plats på särskilt boende. Därför menar vi att kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende ska bli mer tillmötesgående – kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång. Personal som anställs inom kommunens omsorgsområden ska ha rätt kompetens och adekvat utbildning för att utföra uppdraget och behärska det svenska språket i sin kommunikation. Biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende ska slopas efter 85 års ålder. De som får vård på våra boenden och i hemmet ska få träffa samma personal. Kontinuitet ska prägla mötet mellan brukare och personal. Införa ”Aktiv tid” som ett mer samlat grepp för att stimulera våra äldre i Strömstad. Komma ut i friska luften, aktivera sig och känna gemenskap med andra är viktigt för oss.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Den som är otrygg är inte fri. Många känner sig otrygga när de är ute. Flera undersökningar, både lokalt och nationellt visar på att fler och fler känner sig otrygga. Vi föreslår mer belysning och kameraövervakning på utsatta platser. Dialoggrupp mellan polis, kommun, skola, krögare och föräldrar. Vissa områden är mer utsatta än andra. Vi är inte främmande för att anlita ronderande vakter. Men i första hand närvarande polis, då vakter endast kan punktmarkera tilldelade områden. Befintliga motionsslingor ska hålla en hög och god standard och där trygghetsaspekten ska ses över. Inbrott på landsbygden blir mer och mer förekommande. Då polisen inte alltid kan vara på plats är det viktigt att kommunen stödjer grannsamverkan. Trygghetsperspektivet skall finnas med i all samhällsplanering.

Aktuellt

SD vill bevara varmvattenbassängen!

Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen lämnade Sverigedemokraterna in ett yrkande gällande principer för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionen. Fördelarna med att få tillgång till bassängbad i 30-gradigt vatten är många. Enligt vetenskapliga studier, klinisk erfarenhet och patienternas preferenser är sjukvårdande behandling i varmvattenbassäng viktiga ur medicinska och psykologiska aspekter. Personer som tillhör personkretsen enligt LSS (med […]

läs mer

SD Regionrådet besökte Strömstad och ”Jour Strömstad”!

Vårt regionråd Håkan Lösnitz och politisk sekreterare Johan Sösæter Johansson gjorde tillsammans med SD Strömstads kommunalråd Fredrik Eriksson, ett besök i Strömstad och träffade gruppen ”Jour Strömstad” för att lyssna på deras tankar och idéer om hur vården kan förbättras i Strömstad.

läs mer

Denna förening tillhör

SD Västra Götaland Norra