Vår politik | Sverigedemokraterna i Strömstad

Vår politik

Våra Visioner

Återupprätta samhällskontraktet

All vår politiska verksamhet och våra förslag skall syfta till att återupprätta samhällskontraktet och att återskapa förtroendet för det offentliga.
Kärnverksamheten, vård, skola och omsorg skall prioriteras.

Ordning och reda

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Sverigedemokraternas förvaltarskapstanke. Stark fokus på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola vård och omsorg.

Dialog och transparens

Som förtroendevald representerar man medborgarna och för deras talan. Därmed skall verksamheten genomsyras av dialog och transparens med medborgarna likväl som med andra partier. Det för att få så bred förankring av beslut som möjligt.
Dialog med medborgarna är ytterst viktigt för att de skall känna delaktighet.

 

Ekonomi

Respekt för skattebetalarnas pengar

Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.
Ekonomin skall redovisas på ett lättillgängligt, öppet och på ett lättbegripligt sätt. Vi tror att med fler ögon blir varje beslutsfattare påmind om vems pengarna egentligen tillhör, och att varje skattebetalare har rätt att få ut mesta möjliga välfärd för varje skattekrona.
Kärnverksamheten, vård, skola och omsorg skall prioriteras.
Man skall vara varsam med skattebetalarnas pengar. Inga fler projekt där man skall ”gå i bräschen”, stå i första rummet eller sätta kommunen på kartan. Sådant drar oftast med sig stora kostnader. För en liten kommun med begränsade resurser skall väl beprövade och fungerande metoder prioriteras. Se vad andra kommuner lyckats med eller för den delen misslyckats med.

Vi föreslår:

Ha en amorteringsplan för kommunens skulder

Öka egenfinansieringen av projekt

Långsiktig plan för investeringar som måste göras.

Att vid inköp av fastigheter skall oberoende värdering och besiktning utföras samt att en kostnadskalkyl av färdigställd byggnad skall upprättas.

Kommunen som arbetsgivare

Strömstad Kommun måste öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Konkurrensen om kompetent arbetskraft är hård och här behöver vi möta upp för att säkra nästa generation medarbetare. Att behålla befintlig arbetskraft i dagens arbetsmarknadssituation ställer stora krav på oss som arbetsgivare.

Arbetsmiljön är det kanske viktigaste för att behålla personal och få våra medarbetare att trivas och må bra på arbetet. Sjukskrivningar till följd av stress och psykisk ohälsa innebär stora problem för såväl den enskilda som verksamheten i stort. Det är därför ett prioriterat område för oss. Alla anställda i kommunen ska känna att dom klarar av att utföra sitt jobb och fullfölja alla dom högt ställd mål som kommunen beslutat om.

En fungerande verksamhet förutsätter ett fungerande ledarskap. Därför är det viktigt att alla chefer jobbar tillsammans med personalen och är lyhörda inför dom problem som finns. Ett kontinuerligt och långsiktigt ledarskap i våra verksamheter är vad som krävs för en god arbetsmiljö.

Kompetensutveckling är nyckeln till framtidens arbetskraft. Skolan och omsorgen är våra högst prioriterade områden. Kommunen ska höja sin attraktivitet som arbetsgivare.

Möjlighet till kompetens- och karriärsutveckling ska förbättras.

System för personalkläder ska finnas i alla verksamheter där behov föreligger.

Användningen av timanställda ska succesivt minska till förmån för tillsvidareanställda.

Se över möjligheten att erbjuda ett mer omfattande friskvårdspaket för personalen.

Att all personal inom verksamheten besitter adekvat kompetens

Heltid ska vara normen för anställningar

Administration måste hållas till ett minimum så att personalen kan fokusera på sina kärnuppgifter

 

Vård och omsorg

Sverigedemokraterna anser att de äldre som under hela sina liv strävat och slitit för att bygga upp dagens välfärd har rätt att få ett tryggt och meningsfullt liv även som äldre. Inga äldre får utsättas för ofrivillig social isolering, på grund av brister i omsorgen. Alla ska kunna åldras i trygghet med värdighet och respekt. Friskvård och tid för aktiviteter är viktiga parameter för att de äldre ska känna tillfredställelse och aptit på vardagen. Vi bejakar valfriheten för de äldre i det perspektiv att kommunen ska bistå dels de grupper som vill bo kvar hemma och dels de som vill erhålla plats på särskilt boende.

Därför menar vi att kraven och biståndsbedömningarna för att erhålla plats på särskilt boende ska bli mer tillmötesgående – kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång.

Personal som anställs inom kommunens omsorgsområden ska ha rätt kompetens och adekvat utbildning för att utföra uppdraget och behärska det svenska språket i sin kommunikation.

Biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende ska slopas efter 85 års ålder – kvarboendeprincipen får inte bli ett tvång.

De som får vård på våra boenden och i hemmet ska få träffa samma personal. Kontinuitet ska prägla mötet mellan brukare och personal.

Införa ”Aktiv tid” som ett mer samlat grepp för att stimulera våra äldre i Strömstad. Komma ut i friska luften, aktivera sig och känna gemenskap med andra är viktigt för oss.

Vi vill att de äldre ska få stort inflytande på den mat som serveras.

Kommunen ska erbjuda professionell palliativ vård i livet slutskede

Personalen skall ges rätt förutsättningar att ge god vård

Brukare med somatiska behov ska inte blandas med dementa då de har helt olika behov.

Bemanning ska baseras på vårdbehov

Administration skall hållas till ett minimum så att vårdpersonalen kan fokusera på direktvård

 

Skola och Utbildning

Ordning och reda i skolan

Förskola

Alla barn förtjänar en bra start i livet. Den första tiden spenderas hemma med föräldrarna men när barnen blir äldre väljer dom allra flesta att sätta sina barn i förskolan. Det är ofta det första nätverket utanför familjen och spelar stor roll för barnens sociala utveckling. Det är därför viktigt att förskolan är tillgänglig för alla barn oavsett om föräldrarna jobbar eller har sina barn i 15-timmar i veckan. Vi sätter stor vikt vid att man kan vara flexibel med tiderna och att personalen har inflytande över verksamheten.

För att varje barn ska känna sig sedd och få sina behov tillgodo sedda är det viktigt att barngrupperna inte är för stora och att det finns tillräckligt med barnskötare och förskolelärare. Det är viktigt att våra förskolor har bra miljö såväl ute som inne och att personalen har arbetskläder lämpliga för utflykter och annan verksamhet.

Vi föreslår:

Arbetskläder till förskolepersonalen.

Flexibel 15/h verksamhet, anspassad till gruppen/avdelningen.

Mindre barngrupper för bättre verksamhet.

Se över möjligheten att införa dagbarnvårdare.

Grundskola

För att lärare skall få vara lärare, vill vi skapa förutsättningar för att lärare ska kunna lägga sin fokus på undervisning och få de förutsättningar som krävs för att kunna följa läroplanen fullt ut. Vi vill se fler vuxna i skolan. Mer kringpersonal såsom lärarassistenter till stöd för lärarna, skolvärdar som stödjer eleverna och bidrar till mer aktiva raster. Vi vill också titta på möjligheterna att införa ett Klassmorfarsystem där äldre kan vara en del av skolvardagen. Allt för att öka trygghet och studiero, också för att uppmärksamma och hjälpa barn med problem i tidigt skede. Detta är viktigt för att elever inte skall riskera att halka efter och hamna utanför.

Vi föreslår:

Mer kringpersonal för att avlasta lärare.

Fler synliga vuxna på raster

Införa ett klassmorfarsystem

Låt eleverna få vara med vid framtagande av matsedel för att minska matsvinn.

Gymnasium och Komvux

Strömstad har ett bra, populärt och mycket fint gymnasium. Många program håller god kvalitet. Många strömstadsungdomar väljer också kommunens egna gymnasie.
Matchningen till arbetsmarknaden är viktig. Vi vill därför knyta utbildningarna och gymnasiet närmare näringslivet. Det för att få en inblick av behovet av kompetens samt att elever får goda chanser till arbete efter utbildningen. I dagens samhälle är gymnasieutbildning en förutsättning för att få arbete. Därför är det viktigt att gymnasiet har en bredd och är anpassad utefter arbetsmarknadens behov.
Samverkan med högskolor via distansutbildningar är också en förutsättning för kompetensförsörjning och utveckling. Kan också få ungdomar att stanna, eller för den delen komma tillbaka och verka i Strömstad efter avslutad utbildning.

 

Bostäder och samhällsbyggnad

Prioritera och få igång planerna på rådhusberget och Mällbyhöjden för att snabbt få igång bostadsbyggandet.
Inventera bostadskön för att se vad det egentliga behovet är.
Sverigedemokraterna är också av uppfattningen att även om många vill bo centralt, tror vi att långt ifrån alla vill bosätta sig i de centrala delarna. Undersök bredare i hela kommunen var vi strategiskt kan bygga fler hyresrätter.

Bygg vackert i Strömstad.

Vi är av uppfattningen att medborgare hellre ser vackra klassiska byggnader än modernistiska. Det går att bygga med en varm, mänsklig estetik, som använder klassisk arkitektur. Strömstad är värt så mycket mer än bara trötta repetitioner av betong och glas. Vi tycker att kommunen skall verka för att klassisk arkitektur, med det lokala kulturarvet i åtanke blir norm i kommunen.

En rättvis bostadskö.

Inga fler förturer. Som i många andra frågor, är vi inte för särlösningar för enskilda grupper. Bostadskön skall vara likvärdig för alla.

 Canning/skeppsbroplatsen

Ett omtag om hela planen. Låt planen inkludera en större yta bort mot Surbrunn.
Inför en kulturell planering med fokus på medborgardialog, byggplatsens historiska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en social känsla och samhörighet.

Ett levande och välkomnande Centrum för alla

Vem bygger man centrum för.
Oavsett om du besöker centrum med bil, båt eller cykel skall centrum vara tillgängligt.
Oavsett om du bor i centrum, på landsbygden eller besöker som turist skall centrum vara välkomnande och tillgängligt.
Bilen är en självklar del av ett levande centrum i en småstad.
Ett omtag av centrumplanen behövs och de förändringar som gått snett behöver rättas till. En ny centrumplan skall genomsyras av dialog och diskussion, där medborgare och politiker fattar ett riktigt brett förankrat beslut.

Trygghet

Den som är otrygg är inte fri

Många känner sig otrygga när de är ute på stan. Flera undersökningar, både lokalt och nationellt visar på att fler och fler känner sig otrygga.
Vi föreslår mer belysning och kameraövervakning på utsatta platser. Dialoggrupp mellan polis, kommun, skola, krögare och föräldrar.
Vissa områden är mer utsatta än andra. Vi är inte främmande för att anlita ronderande vakter. Men i första hand närvarande polis, då vakter endast kan punktmarkera tilldelade områden.
Befintliga motionsslingor ska hålla en hög och god standard och där trygghetsaspekten ska ses över.
Inbrott på landsbygden blir mer och mer förekommande. Då polisen inte alltid kan vara på plats är det viktigt att kommunen stödjer grannsamverkan.
Trygghetsperspektivet skall finnas med i all samhällsplanering.

Kultur och fritid

En meningsfull fritid

Strömstad har ett brett föreningsliv inom idrott/sport.
Strömstad saknar dock alternativ för ungdomar som står utanför föreningsverksamhet. Vi vill därför öka möjligheter för spontanidrott genom fler näridrottsplatser. Skapa förutsättningar för att motorintresserad ungdom skall kunna utföra sina intressen.
Vi skulle gärna se en mötesplats där flera olika intressen kunde samlas under samma tak. Det skulle skapa gemenskap och bygga broar mellan olika grupperingar.

En folkligt förankrat kulturutbud

Sverigedemokraterna vill se ett kulturliv som riktar sig till den breda allmänheten, vi vill stödja och uppmuntra kulturella uttryck som hjälper till att bevara och utveckla den svenska kulturen. Kulturarvet är en viktig del av vår identitet och en påminnelse om vilka vi har varit och vad som har skapat grunden för vilka vi är.
Vi vill se ett ökat medborgarinflytande i planeringen av stadens större kulturprojekt. Vid stora projekt som sådant som berör offentliga byggnader eller konstverk, ska medborgarna tillfrågas innan beslut fattas.

Miljö och hållbarhet

Då vi inte är anhängare av tvingande åtgärder ska kommunen förutom att föregå med gott exempel, underlätta och skapa förutsättningar för att medborgarna ska kunna leva mer hållbart. Få medborgarna att på frivillig basis källsortera i större utsträckning med fler och bättre upplysta miljöstationer.
Fler papperskorgar på strategiska platser såväl ute på stan så som i kommunala byggnader.
Kommunen skall ha som uppgift att vara en rådgivande och informativ instans för medborgarna beträffande lättnader för sortering eller t.ex. solcellsbyggnation liknande.
Utveckla kollektivtrafiken för att binda ihop våra orter i kommunen. Där ska vi lägga fokus på att utveckla Närtrafiken. Det är onödigt att ha fasta linjer med tomma bussar. Därför är närtrafiken med beställningstrafik en kostnadseffektiv metod att få kollektivtrafik på landsbygden.